0904 619 139

Đầu tư trái phiếu – Lợi nhuận đến từ đâu?

Đầu tư trái phiếu – Lợi nhuận đến từ đâu?

ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU – LỢI NHUẬN ĐẾN TỪ ĐÂU?

Sự đảm bảo được thể hiện qua việc trái phiếu được phát hành trong một thời hạn xác định với mức lợi tức đã quy định trước và phải hoàn trả khoản vay ban đầu khi đến kỳ hạn.
– Trái phiếu có thế chấp là loại trái phiếu mà doanh nghiệp phải thế chấp bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành. Người nắm giữ trái phiếu này được bảo vệ ở một mức độ bằng chính tài sản thế chấp trong trường hợp doanh nghiệp phá sản.
– Trái phiếu có lãi suất ổn định có đặc điểm trả lãi suất ổn định và định kỳ 6 tháng hay 1 lần một năm, ràng buộc doanh nghiệp nghĩa vụ phải trả lãi trong suốt thời gian lưu hành trái phiếu.
– Trái phiếu có lãi suất thả nổi có lãi suất được điều chỉnh tùy theo sự thay đổi của lãi suất thị trường nên đảm bảo được quyền lợi của nhà đầu tư.

ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU - LỢI NHUẬN ĐẾN TỪ ĐÂU?

Đầu tư trái phiếu trực tiếp​
Tổ chức tư vấn phát hành cho Doanh nghiệp sẽ thực hiện tìm kiếm khách hàng và làm các tư vấn cần thiết cho Khách hàng/Nhà đầu tư trên cơ sở hồ sơ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. Từ đó, Khách hàng/Nhà đầu tư thực hiện hoàn thiện quy trình đầu tư. Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư ký hợp đồng đặt mua/hợp đồng mua sơ cấp với tổ chức phát hành.

Bước 2: Nhà đầu tư chuyển tiền thanh toán cho tổ chức phát hành theo thời gian quy định và nhận giấy chứng nhận sở hữu/giấy xác nhận số dư sở hữu từ Tổ chức phát hành hoặc Đại lý quản lý chuyển nhượng.

Bước 3: Hàng quý, đơn vị phát hành sẽ trả lợi tức/ coupon cho nhà đầu tư qua tài khoản của nhà đầu tư chỉ định.

Bước 4: Đến hạn thanh toán lãi/gốc, Tổ chức phát hành/Đơn vị được Tổ chức phát hành ủy quyền thanh toán chuyển tiền thanh toán lãi/gốc cho Nhà đầu tư.

Lợi nhuận đầu tư trái phiếu đến từ đâu?
Dòng tiền định kỳ chuyển đến các nhà đầu tư được gọi là lợi tức và được tính theo tỷ lệ phần trăm. Có 4 loại lợi tức mà các nhà đầu tư cần quan tâm:

– Lợi tức trái phiếu là khoản lãi được trả hàng quý từ trái phiếu khi nó được thể hiện qua tỷ lệ phần trăm của mệnh giá của trái phiếu đó và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi của giá thị trường trái phiếu.

– Lợi tức hiện tại là lợi tức hàng quý thể hiện bởi tỷ lệ phần trăm giá hiện hành của trái phiếu.

– Lợi tức đáo hạn là tổng lợi nhuận hàng năm nhà đầu tư mong đợi từ trái phiếu đã mua tại 1 giá khác so với mệnh giá.

– Lợi tức thu hồi cũng tương tự như lợi tức đáo hạn. Lợi tức thu hồi thường được sử dụng với trái phiếu có thể mua lại được.

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận bằng cách mua bán, chuyển nhượng trái phiếu. Hoặc mua bán chứng chỉ quỹ trái phiếu (đối với hình thức đầu tư gián tiếp qua quỹ đầu tư).

Nếu tìm hiểu kỹ, các bạn có thể thấy đây cũng là một cách thức đầu tư an toàn và hiệu quả. Trong đó, các loại hình đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đa dạng cũng giúp bạn lựa chọn được cách thức đầu tư phù hợp với nhu cầu và khả năng của bản thân.